หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สอบถามเพิ่มเติม 02-21832151.Download ใบสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตัวเอง หรือส่งมาทางไปรษณีย์
     ที่อยู่ : หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2.Download รายละเอียดแนบท้าย (รออัพเดต)
3.สมัครสอบ ภาษาอังกฤษ cutep หรือ toefl หรือ ielts เกณฑ์คะแนน :cu-tep 45/toefl 450/iefls 4 คะแนน หรือน้อยกว่าโดยมีเงื่อนไขกำหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัย
4.กรอกใบสมัคร online วันที่ี 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560) *(เลือกคณะบัณฑิตวิทยาลัย ค้นหาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม โดยใส่รหัส ดังนี้
     - 2856--สำหรับแผน ก (วิทยานิพนธ์)
    - 2857--สำหรับแผน ข (เอกัตศึกษา)
     (หลักสูตรแนะนำให้เลือก ใส่รหัส 2857--สำหรับแผน ข เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแผน ก ได้ แต่หากลงรหัส 2856- จะไม่สามารถเปลี่ยนแผนได้)

5.ชำระค่าสมัคร ที่หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม จำนวน 1,000 บาท
6.ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางหน้าเว็บไซต์

**ฝากข้อมุล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ email เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการสมัคร จากทางหลักสูตร click เพื่อส่งข้อมูล หรือส่งมาที่ macmthai@hotmail.com


ผู้สมัครโปรดอ่าน

หลักสูตรจัดให้มีการเข้าชั้นเรียน รายวิชาละ1 ครั้ง และิจัดกิจกรรมภาคสนามภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ในทุกรายวิชา
ทริปในประเทศ นิสิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน
ทริปต่างประเทศ นิสิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเต็ม
วิธีการเแก้ไขการเข้าเรียนเบื้องต้น คลิ๊ก การแก้ไข bberror และ คลิ๊ก การแก้ไข API error
 ดาวน์โหลดใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปี2559 คลิ๊ก ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 นิสิตสามารถดูตัวอย่างหัวข้อเอกัตศึกษา และบทคัดย่อ ได้ตามเอกสารแนบ คลิ๊ก ดาวโหลดตัวอย่าง
เว็บไซต์เผยแพร่งานวิจัยของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นิสิตสามารถสืบค้นงานวิจัยและดาวน์โหลดเป็น ไฟล์ pdf คลิ๊ก www.culture.go.th
เว็บไซต์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คลิ๊ก www.thapra.lib.su.ac.th/thesis
เว็บไซต์เผยแพร่งานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นิสิตสามารถสืบค้นงานวิจัยและดาวน์โหลด FULL PAPER click http://elibrary.trf.or.th
เว็บไซต์รวบรวมการประชุมงานวิจัย และการนำเสนองานวิจัย คลิ๊ก www.riclib.nrct.go.th/
นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อหัวข้อเอกัตศึกษา รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 8คลิ๊ก ดาวโหลดหัวข้อเอกัตศึกษา
MACM9 เกียวโต


MACM10 สกลนคร


MACM8/9 ปราจีนบรี/ชลบุรี


MACM9 ราชบุรี


MACM8 ปักกิ่งMACM8 เชียงราย/เชียงใหม่


MACM9 นครราชสีมา


MACM7 ไต้หวัน


MACM8 กระบี่


MACM7 ฉะเชิงเทราMACM6 เกาหลี


MACM7 อยุธยา


MACM6 ฉะเชิงเทรา


MACM5 จีน


MACM5 พิมาย

ดูภาพเพิ่มเติม

MORE หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม Room 220

ยินดีต้อนรับสู่
MACM

facebook หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม

 
 
Enter your e-mail adress

Unsubscribe
 
Macmthai
Main Page    |    Courser    |    Programs     |     Commitee    |    Officer     |     Contacts