ขยายเวลาการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 26 พ.ค.57 - 10 ก.ค.57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตใหม่ รอบที่ 2 click ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 click ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สำหรับนิสิตใหม่
1.ประกาศเรื่องสถานที่ วัน และ เวลา สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ค.57 เวลา 9.00น. ณ ห้อง 601/13 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ จะประกาศอีกครั้งทางหน้าเว็บไซต์วันที่ 15 ก.ค.57)
2. ประกาศเรื่องวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 รอบ) หลักสูตรกำหนดวันปฐมนิเทศ วันที่ 29 - 30 ก.ค. 57 ณ Grand Bella Hotel พัทยา (ขอให้นิสิตยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางหลักสูตร) click ดาวน์โหลดกำหนดการ
3.ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาและสถานที่วันอบรมBB วันอังคารที่ 29 ก.ค.57 เวลา 10.00น. ณ ห้อง 222 ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.สิ่งที่นิสิตต้องปริ้นเอกสารออกจากระบบมี 4 ส่วน คือ CR8/จท.19/จท.20/ แบบฟอร์มการทำบัตรนิสิต(จะปรากฎเมื่อทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) 5.ดาวน์โหลดใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปี2557 คลิ๊ก ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตใหม่ รอบแรก ทางหน้าเว็บไซต์และ facebook หลักสูตร click ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก


1.Download ใบสมัคร ส่งใบสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งมาทางไปรษณีย์
     (ที่อยู่ : หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     อาคารจามจุรี 2 ชั้น 2 ห้อง 220 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 }

2.Download รายละเอียดแนบท้าย
3.สมัครสอบ ภาษาอังกฤษ cutep หรือ toefl หรือ iefls เกณฑ์คะแนน :cu-tep 45/toefl450/iefls 5 คะแนน
4.กรอกใบสมัคร online 26 พ.ค.57 -10 ก.ค.57 (เลือกคณะบัณฑิตวิทยาลัย ค้นหาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม โดยใส่รหัส ดังนี้
     - 1837--สำหรับแผน ก (วิทยานิพนธ์)
     - 1838--สำหรับแผน ข (เอกัตศึกษา)
     (หลักสูตรแนะนำให้เลือก ใส่รหัส1838--สำหรับแผน ข เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแผน ก ได้ แต่หากลงรหัส1837- จะไม่สามารถเปลี่ยนแผนได้)


**ฝากข้อมุล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ email เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการสมัคร จากทางหลักสูตร click เพื่อส่งข้อมูล หรือส่งมาที่ macmthai@hotmail.com


ผู้สมัครโปรดอ่าน

หลักสูตรจัดให้มีการเข้าชั้นเรียน รายวิชาละ1 ครั้ง และิจัดกิจกรรมภาคสนามภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ในทุกรายวิชา
ทริปในประเทศ นิสิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน
ทริปต่างประเทศ นิสิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเต็ม
วิธีการเแก้ไขการเข้าเรียนเบื้องต้น คลิ๊ก การแก้ไข bberror และ คลิ๊ก การแก้ไข API error
 ดาวน์โหลดใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปี2557 คลิ๊ก ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 นิสิตสามารถดูตัวอย่างหัวข้อเอกัตศึกษา และบทคัดย่อ ได้ตามเอกสารแนบ คลิ๊ก ดาวโหลดตัวอย่าง
เว็บไซต์เผยแพร่งานวิจัยของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นิสิตสามารถสืบค้นงานวิจัยและดาวน์โหลดเป็น ไฟล์ pdf คลิ๊ก www.culture.go.th
เว็บไซต์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คลิ๊ก www.thapra.lib.su.ac.th/thesis
เว็บไซต์เผยแพร่งานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นิสิตสามารถสืบค้นงานวิจัยและดาวน์โหลด FULL PAPER click http://elibrary.trf.or.th
เว็บไซต์รวบรวมการประชุมงานวิจัย และการนำเสนองานวิจัย คลิ๊ก www.riclib.nrct.go.th/

MACM8 เชียงราย/เชียงใหม่


MACM9 นครราชสีมา


MACM7 ไต้หวัน


MACM8 กระบี่


MACM7 ฉะเชิงเทราMACM6 เกาหลี


MACM7 อยุธยา


MACM6 ฉะเชิงเทรา


MACM5 จีน


MACM5 พิมาย

ดูภาพเพิ่มเติม

MORE หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม Room 220

ยินดีต้อนรับสู่
MACM

facebook หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม

 
 
Enter your e-mail adress

Unsubscribe
 
Macmthai
Main Page    |    Courser    |    Programs     |     Commitee    |    Officer     |     Contacts